Seuran säännöt

Espoon Tikka ry:n säännöt, päivitetty 9.12.2020


1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Espoon Tikka ry ja sen 
kotipaikka on Espoo.

Seuran yhdistysrekisteritunnus on 103.091 ja Y-tunnus 1030963-4.

Seuran kieli on suomi.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja tarjota heille 
terveitä vapaa-ajan harrastuksia sekä edistää toiminta-alueellaan seuran tarkoituksen 
mukaista toimintaa.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. 
Toiminnassa edellytetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvon toteutumista.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

 • kilpailu- ja harrastetoimintaa sekä muuta liikuntaa
 • harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa
 • sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa
 • tiedotus- ja koulutustoimintaa
 • mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja -asusteita
 • harrastustoimintaan kuuluvia juhla- ja kerhotilaisuuksia

Seura toteuttaa tarkoitustaan tekemällä aktiivisesti yhteistyötä SPL:n, Espoon kaupungin, 
viranomaisten sekä muiden toiminta-alueensa jalkapalloseurojen kanssa. Seura pyrkii 
omatoimisesti liikuntatoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja 
välineiden hankkimiseen sekä muiden edellytysten luomiseen. Seura pyrkii aloitteellisesti 
edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten 
tarpeellisia kiinteistöjä sekä omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, talkoita ja harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja 
ravitsemusliikettä.

4 § Seuran jäsenyydet

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL. Seura voi johtokunnan päätöksella liittyä jäseneksi muihin urheilu- tai liikuntajärjestöihin.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka pelaa seuran 
joukkueessa tai joka hakee jäsenyyttä ja hyväksyy seuran säännöt, tarkoituksen ja 
periaatteet. 15 vuotta täyttäneillä varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus 
seuran kokouksissa. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksun määrää syyskokous.

Seuran toimihenkilöjäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja SPL:n sääntöjä ja määräyksiä, ja joka toimii seurassa toimihenkilönä.

Toimihenkilöitä ovat joukkueen valmentajat, joukkueenjohtaja ja hänen varahenkilönsä, 
huoltajat ja talousvastaavat. 15 vuotta täyttäneillä toimihenkilöjäsenillä on äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus seuran kokouksissa. Toimihenkilöjäsenen jäsenmaksun määrää syyskokous.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran 
puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 
Kunniapuheenjohtaja ei maksa jäsenmaksua. Kunniapuheenjohtajalla on äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus seuran kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua 
henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on 
elinikäinen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Kunniajäsenellä on äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus seuran kokouksissa.

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen 
yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertaluonteisen 
kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei 
äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta seuran kokouksissa. Kannattajajäsenen jäsenmaksun 
määrää syyskokous.

Seura pitää jäsenrekisteriä noudattaen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti oman joukkueensa 
joukkueenjohtajalle tai johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta 
seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen 
suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Seuran johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsen- tai toimintamaksunsa maksamatta kuuden (6) kuukauden ajaksi.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti, taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle seuran sillä hetkellä voimassa olevan virallisen 
tiedotuskanavan kautta, sähköpostilla tai kirjatulla kirjeellä.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta ja SPL voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista 
rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran syyskokous päättää vuosittain liittymismaksun ja eri jäsenryhmien jäsenmaksut.

Seuran joukkueilla on myös mahdollisuus periä jäseniltään joukkueen toiminnan kannalta 
välttämättömiä toimintamaksuja.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-
huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta. 
Kokousten pitäminen on mahdollista niin fyysisesti kuin etäyhteyden avulla.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kirjeellä, seuran sillä hetkellä voimassa olevan virallisen 
tiedotuskanavan kautta tai sähköpostilla.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä 
johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

10 § Kevät- ja syyskokous

A. kevätkokouksessa

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
  sekä ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan 
  antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
  muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Päätetään kokous

B. syyskokouksessa

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
  sekä ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 6. Vahvistetaan liittymismaksu ja eri jäsenryhmien jäsenmaksujen suuruus
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
 9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet
 10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastajia
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Päätetään kokous

11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet 
ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

12 § Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja joukkueiden kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja joukkueiden pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa 
kokouksessa.

13 § Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä 
saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa 
asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali 
suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, 
kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Jos erääntyneen jäsenmaksun maksaminen on laiminlyöty vähintään 30 päivän ajan, ei jäsen saa käyttää äänioikeuttaan seuran kokouksessa.

14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6-8 muuta jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet ovat erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella, kuitenkin siten, että samana vuonna eivät eroa yhdessä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai yhdessä sihteeri ja talousvastaava.

Puolet johtokunnan jäsenistä on oltava toimihenkilöjäseniä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan 
kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 3. Vastata SPL:n sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista
 4. Valita tarvittavat jaostot ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 5. Vastata seuran taloudesta
 6. Pitää jäsenrekisteriä
 7. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 8. Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
 9. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 12. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerk-
  kien anomisesta
 14. Päättää seuran liittymisestä kotimaisiin tai kansainvälisiin järjestöihin ja 
  eroamisesta niistä
 15. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

15 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 
johtokunnan muun jäsenen tai johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa. 
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

19 § Seuran varojen luovuttaminen

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään toimintaan 
purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko johtokunta tai kokouksen valitsemat selvityshenkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20 § Yhdistyslain noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.